کار و فناوری مشگين سبز - سوالات حرفه و فن دوم راهنمايي
 

آزمون آنلاين حرفه و فن

سلام دوستان عزيز امروز رفته بودم ازمون انلاين حرفه و فن اون هم چه ازموني همه دوره هم نشسته بودنند و جزوه باز به سوالات جواب مي دادنند. واقعا شرم اور بود . ولي ديروز  پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس حرفه و فن دوره راهنمایی  سوال انلاين گذاشته بود واقعا دستشون درد نكنه و به اين سوالات جواب دادم واقعا بهم چسبيد چون هم وقت محدود داشت و هم بدون مشورت بود . ونتيجه امتحان را مي تونيد در ادامه مطلب ببنيد. واقعا اگه استان ما همین جوری ازمون را برگزار بكنه چي مي شه اين چقدر هزينه داره . نه كا غذ اضا في بهدر ميره نه وقت معلم گر فته مي شه. در هر حال اين مشكلات است . در ضمن در بعضي سوالات به نظر من  ايرا داتي و جود داشت كه نظر شما همكاران عزيز را هم به آن جلب مي كنم .

ازمون را در ادامه مطلب ببينيد.

ياد اور شوم كه منابع را زياد مطالعه نكرده بودم . بخصوص منا بع عمو مي


برچسب‌ها: ازمون انلاين خرفه و فن, نمونه سوال ازمون انلاين حرفه و فن
- ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عطا ئي در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ و ساعت |

 سوال تستي واحد 6 ( سا ختمان سازي ) حرفه و فن دوم راهنمايي

 


برچسب‌ها: سوال حرفه و فن, سوال حرفه و فن دوم راهنمايي, حرفه و فن دوم راهنمايي واحد6, سوال تستي حرفه و فن, سوال تستي حرفه و فن دوم راهنمايي وا حد 6
- ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عطا ئي در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ و ساعت |

سوال تستى  واحد 4( كار با چوب ) حرفه و فن دوم راهنمايى        

  


برچسب‌ها: سوال, سوال تستي, سوال تستي حرفه و فن دوم راهنمايي, واحد 4, واحد كار با چوب
- ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عطا ئي در جمعه ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ و ساعت |
سوال حرفه و فن دوم راهنمايي- نوبت اول

 


برچسب‌ها: حرفه و فن, سوال, سوال دوم راهنمايي
- ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عطا ئي در جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ و ساعت |
سوال حرفه و فن دوم راهنمايي - نوبت اول ۱۳۹۰

دانلود

+ نوشته شده توسط عطا ئي در سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ و ساعت |
سوال حرفه و فن دوم راهنمايي نوبت اول

 


- ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عطا ئي در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ و ساعت |
 

 

1-  كداميك از لحيم هاي زير ( آلياژ لحيم) از بقيه لحيم ها سخت تر مي با شد؟

الف)قلع 60%- سرب 40%                                       ب) قلع 40% - سرب 60%

ج)قلع 30% - سرب70%                                           د) قلع  10% - سرب 90%

2- كدا م گروه از اتصالات زير ، از اتصالات جدا نشدني مي باشد؟

الف) جوشكا ري – لحيم كاري- پرچ كاري- گوه                     

  ب) جوشكا ري – لحيم كاري- پرچ كاري- چسب كاري   

   ج) پرچ كاري- چسب كاري- پيچ ومهره- جوشكاري                

  د) پرچ كاري- چسب كاري- پيچ ومهره- لحيم كاري

3- ترانس ولتا ژ را.......................و آمپر را..............................مي برد.

الف) بالا- پايين                        ب) بالا- بالا                      

   ج)پا يين – بالا                    د) پايين – پايين

4- كداميك از ابزارهاي زير، از ابزار لحيم كاري است؟

الف) ترانس                   ب) الكترود                  ج) هويه                  د) اهم متر

5- اتصال دو قطعه فلز ( فلز نازك) به يكديگر به وسيله آلياژي به نام لحيم تعريف كدام يك از موارد زير مي باشد؟                            الف) جوشكاري             ب)لحيم كاري              

                                                       ج) پرچكاري              د)ريخته گري

6- فلزات پس از استخراج ، از كارخانه به چه صورتي از موارد زير در مي آيند؟

الف) ساخته شده                                       ب) قابل فروش             

  ج)قابل استفاده                                          د) نيم ساخته

7-به لوله هاي آلومنيمي سبك و صافِ رنگي در نقشه برداري،..............................مي گويند.

الف) شاخص                         ب) مير                           

   ج)  ژالون                       د) قلم جوهري

8- براي ساخت يك ساختمان دريك محل ، ابتدا كداميك از موارد زير را مد نظر و مشخص مي كنند؟

الف) طول زمين                       ب) عرض زمين                

   ج) ارتفاع زمين                  د) موقعييت زمين

9- خطوط نازكي كه در داخل دوربين نقشه برداري وجود دارد، ومحور افقي يا عمودي را مشخص مي كند تعريف  كداميك از گزينه هاي زير مي باشد؟

الف) خطوط تار                                     ب)خطوط قرمز                            

  ج)خطوط سياه                                    د)خطوط خطا     

10- در ترسيم نقشه ، محل نقشه كجا قرار مي گيرد؟

الف) اول نقشه                       ب) وسط كادر                            

ج) آخر نقشه                       د) سمت شمال

11- به ميزا ن كوچك يا بزرگ نماي نقشه چه مي گويند؟

الف) برش                                                 ب) پلان                      

  ج) مقياس                                                د) خطا

 


12- جدول مشخصات نقشه در كجاي نقشه رسم مي شود؟

الف) سمت راست و با لاي نقشه                                      

  ب) سمت جنو ب و با لاي نقشه

ج) سمت شمال و پايين نقشه                                           

  د) سمت چپ و پايين نقشه

13- خطو طي كه در حا شيه كا غذ رسم مي شود علايم كداميك از موارد ترسيم نقشه است؟

الف) علا مت شمال                                                               ب) راهنما و تو ضيحات

ج) كادر نقشه                                                                          د) نقشه

14- براي سا ختن ستون از چه چيز ي استفا ده مي شود؟

الف) تير آهن            ب) قو طي هاي چهار گوش

ج) بتن                        د) همه موارد

15- خط كش بلندي و مدرجي كه كه مهندس نقشه بر دار در عمل بر داشت از آن استفاده مي كند چه نام دارد؟   

    الف) شاخص                                              ب) ژالون                                               

       ج) خط كش T (تي)                                  د) مير و ژالون                                                         

16- ساختن يك بنا مراحلي دارد، كداميك از مراحل زير در مرحله دوم بايد اجرا شود؟

الف) نقشه برداري                   ب) بهره بر داري              

     ج) اجرايي                             د) طراحي

17-  شكل مقابل يك پله را نشان مي دهد، شماره (3) چه نام دارد؟          

الف) پيشاني پله                         ب) كف پله                      

 ج) پاگرد                                        د) زير پله 

18- عرض ، طول و عمق پي ها به چه عواملي از موارد زير بستگي دارد؟

الف)وزن ساختمان و قدرت تحمل خاك محل ساختما نها

ب)شل بودن پي وبزرگي ساختمان

ج) مصالح ساختماني و احداث پل

د) ستو نهاي اصلي ساختمان

19- ديوار  شماره(1) چه نام دارد؟

الف) ديوار جدا كننده و حمال                       ب) ديوار غير بار بر و بار بر

ج) ديوار حمال يا بار بر                                 د) ديوار جدا كننده يا غير باربر

20- در ساختمانهاي مسكوني كف پله ها حدود چند سانتي متر است؟

  الف) 16 سا نتي متر                                 ب) 18 سانتي متر       

    ج) 40 سانتي متر                                   د) 30 سانتي متر               

 

طرّاح: سيد صباالدّين عطا يي     موفق و سربلند باشيد

                                                                                       

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عطا ئي در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ و ساعت |

              سئوالات  حر فه وفن  كلاس دوم(  واحد  4  )           

1- كداميك از درختان سوزني برگ مي باشد؟

الف)ملچ                                                 ب)افرا(maple)                              

   ج) نراد                                                  د) بلوط

2- كداميك از درختان پهن برگ مي باشد؟

الف) نراد                                            ب) كاج                                 

ج) سرو                                          د) ملچ

3- كدام گزينه درمورد سوزني بر گا ن صحيح است؟

الف) خزا ن مي كنند                              ب) سخت چوب هستند                

    ج) دوره رشد يك بار است                  د) نرم چوب هستند

4-پس از قطع درخت وتبديل آن به الوار چوب را خشك كرد تا:

الف) جمع شود                               ب)وزن آن كاهش يابد                    

ج) مقاومت چوب افزايش يابد              د)همه موارد

5-منبع اصلي تهيه چوب كدا ميك از گزينه هاي زير است؟

الف) كارخانه هاي چوب بري                                            ب)جنگل ها

ج) كشتزا ر ها                                                                 د) باغها

6-تنو ع چه چيزي درچوب هاي پهن برگ بيش از سوزني برگا ن است؟

الف) سختي                  ب) نرمي                      ج) رنگ                       د) خمش

7- كداميك از گزينه هاي زير, بطور كلي قسمت اصلي  تشكيل دهنده در خت مي با شد؟

الف) ريشه- ساقه برگ                                           ب)تنه-تاج- برگ

ج) ريشه برگ- تاج                                                  د) ريشه- تنه- تاج 

 8-چوب مورد نيا زدر صنايع چوب, ازكد ام قسمت درخت تهيه مي شود؟

الف) ريشه        ب)تنه                              ج) شا خه                             د) تاج

9-خشك كرن چوب در هواي آزاد بسته به كداميك از گزينه هاي زير طو لا ني تر مي شود؟

الف) سنگيني چو ب                       ب) سبكي چوب                   

 ج) نوع چو ب و ضخامت آن                 د) سختي چوب

10- از مغار منبت كاري براي چه كار ي استفاده مي شود؟

الف) صاف كردن چوب                    ب)رنده كردن چوب             

  ج) سا ئيدن چوب                       د) كنده كاري چوب

11-براي ضربه زدن بر انتهاي دسته مغار بهتر است از چه نوع چكشي استفا ده شو د؟

الف)چكش فلزي            ب)چكش چوبي            ج)چكش فنر دا ر          د) چكش آهني بزرگ

12- در كدام روش خشك كردن چوب زمان خشك كردن خيلي كاهش مي يابد و رطوبت چوبها را تا هر اندازه لازم باشد مي توان تنظيم كرد؟

الف)خشك كردن مصنو عي         

  ب)خشك كردن طبيعي                                                                                                            

ج)خشك كردن درهواي آزاد                        

 د)خشك كردن شيميايي

13-در كوره هاي چوب خشك كني كدام مورد قا بل كنترل است؟

الف) درجه حرارت             ب) جريان هوا          ج) ميزان د ما           د)همه موارد

14- روش متداول در كارخانه هاي كوچك صنايع چوبي و كا رگاه هاي درود گري براي خشك كردن چوب كدام است؟

الف) خشك كردن طبيعي                                                                   

 ب) استفاده از كوره هاي چو ب خشك كني

ج) خشك كردن مصنو عي                                                               

 د) هر دو روش طبيعي و مصنو عي

15-چوب بر خلاف خيلي ا ز اجسام ديگر روي آب مي ايستد چون:

الف) وزن مخصوص چو ب از آب بيش تر است           ب) وزن مخصوص آب از چو ب كمتر است

ج) وزن مخصوص چوب و آب با هم برابر است        د) وزن مخصو ص آب از چو ب بيش تر است

16- بافت كداميك ا ز چو ب هاي زير درشت و  به رنگ قهو ه اي شكلا تي است؟

الف)ملچ                     ب)نراد                    ج) كاج ايراني                           د) افرا

17-سختي ونرمي چوب را با استفاده ا ز كداميك از ابزا ر الا ت زير مي توان تشخيص داد؟

الف) ا ره                         ب)رنده                   ج) مغار           د) هرسه مورد                      

18- منا سب ترين فصل براي قطع درختا ن كدام فصل است ؟

الف) زمستا ن                       ب) بها ر                 ج) تابستا ن          د) هر سه مورد

19- مقدار زيا دي از مواد غذايي كه درخت جذ ب مي كند كدام است؟

الف) فسفر                ب) آب                ج)كلسيم                                    د) پتا س

20- كدا ميك عمر مفيد چوب را افزايش مي دهد؟

الف) خشك كردن                                ب) اشبا ع كردن

 ج) استفاده از پلي استر ها                 د) هرسه مورد

طراح: سيد صباالد ين عطا ئي                              موفق و پير وز با شيد

 

 

 

+ نوشته شده توسط عطا ئي در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ و ساعت |
سوالات دوم راهنمايي نوبت اول

+ نوشته شده توسط عطا ئي در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ و ساعت |
آزمون حرفه وفن دوم راهنمايي واحد۱و ۲و۳

دانلود

 

+ نوشته شده توسط عطا ئي در جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ و ساعت |
انواع در ختان همراه با شكل و تو ضيح كامل

چنار - سپيدار- راش- انحيلي- نمدار - توسكا-ممرز- ملچ-

افرا - گردو- كاج - نراد

دانلود

براي دانلود بر روي در يافت راست كليك كرده و Save  target  as

 را كليك كنيد.

+ نوشته شده توسط عطا ئي در جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ و ساعت |